Neziskové organizácie

Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s. r. o. sa podieľa nielen na tvorbe legislatívy pre neziskové organizácie, ale súčasne zastupuje mnohé strešné organizácie pri rokovaniach so štátnou správou alebo samosprávou. Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s. r. o. je neoddeliteľnou súčasťou riešenia rozličných právnych problémov v neziskovom sektore, pripravuje zásadné právne stanoviská, ktoré sa stali podkladom aj pre zmeny v legislatíve v prospech neziskových organizácií a súčasne je partnerom štátnej správy vo veciach riešenia legislatívnych problémov v prostredí neziskových organizácií. Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s. r. o. sa stala pre neziskové organizácie garanciou spracovania komplexných právnych riešení s dôsledným uplatňovaním základného práva na slobodu združovania.

Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s. r. o. ponúka neziskovým organizáciám  riešenie právnych problémov súvisiacimi najmä, nie však výlučne, s nasledovnými okruhmi právnych tém:

Interné otázky:

 • Založenie, vznik a zmena rôznych foriem neziskových organizácií
 • Premena neziskových organizácií
 • Fúzie neziskových organizácií
 • Likvidácia  neziskových organizácií
 • Konkurz a reštrukturalizácia
 • Zákaz konkurencie
 • Daňové otázky spojené s činnosťou neziskových organizácií
 • Právne otázky spojené s postavením štatutárnych zástupcov a zakladateľov neziskových organizácií

Externé otázky:

 • Ochrana dobrej povesti  neziskových organizácií  a ochrana ich názvu
 • Ochrana duševného vlastníctva
 • Zmluvné právo
 • Zodpovednosť za škodu
 • Ochrana vlastníckeho práva a realizácia vlastníctva
 • Vymáhanie pohľadávok
 • Pracovné právo
 • Zastupovanie pred správnymi orgánmi a všeobecnými súdmi