Fyzické osoby

Fyzická osoba je základným a hodnotovo najvýznamnejším článkom každej spoločnosti. Zároveň je z pohľadu práva najkomplexnejšou osobou nakoľko imanentnou súčasťou každej fyzickej osoby je vždy jej vlastná osobnostná identita. Fyzická osoba ako jediná žije svoj vlastný a skutočný život, cíti bolesť i radosť, koná, má svoju reálnu podobu a navonok sa rôznym spôsobom prejavuje. Fyzická osoba myslí, má občianstvo, jazyk, národnosť a pod.  Fyzická osoba má právo na vzdelanie, na prácu, na sociálne zabezpečenie, na  podnikanie a výkon inej zárobkovej činnosti. Má právo na ochranu svojho obydlia, slobodu pohybu a slobodu prejavu a je nositeľom majetkových práv. Fyzické osoby vytvárajú rodiny, vstupujú do najrôznejších právnych vzťahov s inými fyzickými osobami, právnickými osobami a štátom. A práve pre svoju nespochybniteľnú reálnu identitu a existenciu osobnostnej charakteristiky sa stávajú najzraniteľnejším prvkom v spoločnosti.

Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o. je vždy pripravená hájiť práva a záujmy fyzickej osoby a podať jej pomocnú ruku, najmä v životných situáciách zasahujúcich do nasledovných oblastí práva:

 • základné práva a slobody garantované Ústavou SR
 • ochrana osobnosti (ochrana života, zdravia, cti, súkromia a pod.)
 • zodpovednosť za škodu spôsobenú na živote a zdraví fyzickej osoby
 • vlastnícke právo (ochrana a realizácia výlučného vlastníctva, spoluvlastníctva, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, práva k cudzím veciam, právo nehnuteľností, byty a nebytové priestory a pod.)
 • vymáhanie pohľadávok
 • exekúcia
 • osobný bankrot
 • zmluvné právo
 • dedičské právo
 • autorské právo a práva súvisiace s autorským právom
 • pracovné právo
 • antidiskriminačné právo
 • právo sociálneho zabezpečenia
 • rodinné právo
 • spotrebiteľské právo
 • cudzinecké právo
 • živnostenské právo (pre podnikanie viď Obchodné spoločnosti)
 • sociálne služby a sociálne dávky
 • ochrana osobných údajov
 • priestupkové právo
 • reštitúcie
 • volebné právo