Obchodné spoločnosti

Podnikanie je sústavná činnosť vykonávaná podnikateľom samostatne vo vlastnom mene na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku.  V prostredí trhovej ekonomiky je však prítomná konkurencia a je preto potrebné hľadať konkurenčnú výhodu ktorou sa podnikateľ v hospodárskej súťaži presadí oproti iným konkurentom. Tak ako špičkový športovec nedokáže podávať špičkové výkony bez kvalitného a profesionálneho servisu, tak i podnikateľ sa nedokáže presadiť  a udržať na trhu bez kvalitného a silného právneho zázemia. Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s. r. o. je pre obchodné spoločnosti  zárukou profesionálne poskytovaných právnych služieb na najvyššej odbornej úrovni, istotou o ktorú sa je možné oprieť. Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s. r. o. predkladá podnikateľom vždy komplexné riešenie právneho problému a tým garantuje dôslednú ochranu majetku podnikateľa, resp. jeho iných práv a záujmov.

Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s. r. o. ponúka podnikateľom riešenie právnych problémov súvisiacimi najmä, nie však výlučne, s nasledovnými okruhmi právnych tém:

Interné otázky:

 • Založenie, vznik a zmena obchodných spoločností
 • Premena obchodných spoločností
 • Fúzie obchodných spoločností
 • Likvidácia obchodných spoločností
 • Konkurz a reštrukturalizácia
 • Zneužívajúce a znevýhodňujúce konanie spoločníka, zákaz konkurencie
 • Obchody medzi obchodnou spoločnosťou a spriaznenými osobami
 • Prevody obchodnej účasti spoločníkov na obchodnej spoločnosti

Externé otázky:

 • Ochrana dobrej povesti obchodnej spoločnosti  a ochrana obchodného mena
 • Ochrana duševného vlastníctva
 • Nekalosúťažné konanie
 • Zmluvné právo (napr. zmluva o dielo, zmluva o prevode podniku, rámcové zmluvy a pod).
 • Zodpovednosť za škodu
 • Ochrana vlastníckeho práva a realizácia vlastníctva
 • Vymáhanie pohľadávok
 • Pracovné právo
 • Zastupovanie pred správnymi orgánmi a všeobecnými súdmi

Právne otázky súvisiace s realizáciu konkrétneho core business obchodnej spoločnosti:

 •  nehnuteľnosti,
 •  obchodné vzťahy spoločností,
 •  duševné vlastníctvo,
 •  vydavateľstvo, médiá,
 •  stavebné právo,
 •  energetika,
 •  lesné hospodárstvo,
 •  životné prostredie,
 •  poskytovanie sociálnych služieb,
 •  súkromné školy a školské zariadenia,
 •  športové právo a ďalšie.