Obce a mestá

Obce a mestá, ako verejnoprávne korporácie združujúce osoby, ktoré majú na ich území trvalý pobyt, sú povinné byť nositeľmi takých hodnôt ako zákonnosť, spravodlivosť, úcta k právam iných, transparentnosť a slušnosť.  Obec je povinná počínať si v duchu vyššie uvedených princípov vo všetkých oblastiach verejného života, pri nakladaní s majetkom obce nevynímajúc.

Obce a mestá sa odlišujú od ostatných právnických osôb tým, že majú Ústavou zverený výkon územnej samosprávy, realizujú prenesený výkon štátnej správy, majú právo vydávania vlastnej územnej „legislatívy“, majú osobitý spôsob tvorby právnych úkonov a pod. Obce a mestá majú povinnosť rozpočtového hospodárenia, vstupujú tak do súkromnoprávnych vzťahov ako i do verejnoprávnych vzťahov a prioritne zabezpečujú verejný záujem na svojom území.

Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o. dôverne pozná problémy miest a obcí a je dlhoročným partnerom mnohých miest a obcí pri ich riešení. Za najdôležitejšie problémy môžeme označiť najmä :

  • vyhranenie vzájomných kompetencií orgánov obce a mesta v praxi
  • vyhranenie samosprávnych kompetencií a preneseného výkonu štátnej správy
  • ústavné limity výkonu samosprávnych funkcií pri vydávaní VZN
  • proces tvorby vôle obce pri realizovaní právnych úkonov
  • platnosť resp. neplatnosť majetkovoprávnych úkonov obce
  • verejné obstarávanie
  • rozpočtové hospodárenie
  • školské právo a právo sociálnych služieb,
  • zneužívanie práva na slobodný prístup k informáciám tretími osobami a pod.

Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o. ponúka mestám a obciam riešenie problémov vznikajúcich v komunálnej sfére na základe svojich dlhoročných praktických skúseností a odborných znalostí najmä z oblasti ústavného práva, komunálneho správneho práva upravujúceho postavenie a fungovanie miest a obcí, majetkového práva miest a obcí,  rozpočtového práva, školského práva, práva sociálnych služieb, práva životného prostredia, daňového práva, občianskeho a obchodného práva.