Sekcia práva

Právne služby:

Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o. pomáha uplatňovať a chrániť práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o. hľadá pre svojich klientov vždy praktické a účinné právne riešenie ich problému, a to vždy v kontexte zákonnosti a spravodlivosti. Za týmto účelom poskytuje klientom najmä nasledovné právne služby:

Právne poradenstvo

Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o.  poskytuje právne poradenstvo vo všetkých právnych veciach fyzickým ako aj právnickým osobám, a to vo forme osobných konzultácií, spracovania odborných analýz, tvorby legislatívnych zámerov a odporúčaní vrátane návrhov legislatívnych textov. Stanoviská advokátskej kancelárie GARANT PARTNER legal s.r.o.  sú vypracované na základe poznania celej právnej doktríny, ktorá sa vzťahuje na predmetnú problematiku, čo pre klienta predstavuje maximálnu garanciu správnosti a odbornosti vypracovaných materiálov.

Právne zastupovanie

Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o   poskytuje právnickým a fyzickým osobám právne zastúpenie v konaniach, kde zabezpečuje ochranu záujmov klienta. Právne zastupovanie sa realizuje vo vzťahu k tretím osobám, a to v rozsahu zastupovania v konaní pred orgánmi štátnej správy (napr. daňový úrad, okresný úrad a pod.), v konaní pred orgánmi územnej samosprávy (napr. mesto, samosprávny kraj a pod.), v  konaní pred všeobecnými súdmi, v konaní pred Ústavným súdom SR, pri rokovaní s obchodnými partnermi a inými subjektmi z podnikateľského ako aj nepodnikateľského (súkromného) sektora.

Vypracovanie právnych dokumentov

Kvalitná zmluva, návrh, žaloba, prípadne iný právny dokument, ktorý garantuje zmluvnej strane plnú kvalitu právnych textov, je tou najlepšou cestou pre spokojnosť klienta. Isteže, podstatné je to čo je „na papieri“. Avšak v prípade práva je často krát dôležitejšie to, čo na ňom  priamo uvedené nie je ...

Právny audit (Due diligence)

Z doterajšej právnej praxe advokátskej kancelárie GARANT PARTNER legal s.r.o. bolo klientom našej kancelárie ušetrených cca 80 miliónov EUR práve na základe kvalitne spracovaných právnych auditov a navrhnutých postupov pre riešenie sporov. Tím našich právnikov vykonáva samotné právne audity prostredníctvom špeciálne vyvinutej metodiky, ktorá patrí medzi elitné metodiky pre tvorbu právnych auditov. Výsledkom právnych auditov je analýza doterajšieho pôsobenia klienta z pohľadu dodržiavania právnych predpisov, navrhnutie odstránenia tých oblastí, kde dochádzalo k nesprávnej aplikácií zákonov prípadne konaniam v rozpore so zákonom a v prípadoch súdnych sporov navrhnutie postupov na ich úspešné riešenie. Jednou z najpodstatnejších častí je vždy finančný ukazovateľ, ktorý našim klientom priniesol prostredníctvom auditov úsporu financií, ktoré následne využili na ďalší rozvoj svojich aktivít.

Oblasti práva

Dalo by sa očakávať, že práve na tomto mieste bude uvedený siahodlhý výpočet najrôznejších právnych oblastí v ktorých advokátska kancelária poskytuje právne služby svojim klientom. Avšak skúsme to inak...
Klientmi advokátskej kancelárie GARANT PARTNER legal s.r.o. sú fyzické osoby, obchodné spoločnosti,  spoločnosti neziskového sektora, obce a mestá. Každá z týchto osôb je samostatnou právnou entitou so svojimi špecifickými črtami vyžadujúcimi si osobitý a individuálny prístup. Avšak existujú dve oblasti na ktorých ochrane majú všetky osoby rovnako eminentný záujem – ochrana vlastnej existencie a ochrana svojho majetku.

Pod pojmom „existencia“ advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o. rozumie nielen formálne bytie, ale i súvisiacu komplexnú ochranu základných práv a slobôd garantovaných ústavou SR klientovi. Cieľom je dosiahnutie a udržanie takej kvality existencie klienta, ktorá zabezpečuje klientovi dôstojné postavenie v spoločnosti.

S určitou mierou nadsadenia môžeme povedať, že v dnešnom ekonomickom prostredí majetok znamená „život“.  Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o. ponúka všetkým svojim klientom špičkovú odbornú právnu pomoc pri ochrane a realizácii práv k ich majetku v jeho najrôznejších podobách – k veciam, pohľadávkam a iným majetkovým právam.

Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o. neponúka svojim klientom len právnu službu v určitej právnej oblasti, ale  vždy komplexné riešenie problému ochrany tak existencie klienta ako i  ochrany jeho majetku, resp. iných práv a záujmov klienta. Prakticky vždy je totiž nevyhnutné kumulovať znalosti z viacerých právnych oblastí a praxe za účelom dosiahnutia požadovaného riešenia.  Podrobnejšie k jednotlivým oblastiam v kapitolách venovaným jednotlivým typom osôb.