Sekcia výskumu a vývoja

Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o.  v rámci rozvoja právnej agendy investuje aj do rozvoja výskumu v oblasti práva a právnych vzťahov. Portfólio výskumných aktivít sa zabezpečuje prostredníctvom výskumného centra  GARANT PARTNER legal s.r.o.   Podieľame sa na činnosti Učenej právnickej spoločnosti, skúmame právne vzťahy a ich rozvoj v rámci nepodnikateľských subjektov a verejnej správy. Advokátska kancelária je súčasne odborným garantom Centrálneho portálu pre tretí sektor, Centrálneho portálu pre samosprávu a Centrálneho portálu pre ľudí a rodiny.

logo_itretisektor
Centrálny portál pre neziskový sektor
je významným partnerom nielen neziskového sektora, ale aj podnikateľského a štátneho pre šírenie právnych informácií o neziskovom sektore. Oblasť neziskového sektora je jednou z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich oblastí spoločnosti. Nielen skúsenosti, ale aj proces prípravy a realizácie Centrálneho portálu ukázali, že v neziskovom sektore chýbal nástroj, ktorý by systematizoval poznatky a sprostredkovával nové znalosti nevyhnutné pre fungovanie a skvalitňovanie práce subjektov neziskového sektora.


logo_isamosprava
Centrálny portál pre samosprávu
  je významným partnerom nielen samosprávneho sektora ale aj štátneho, podnikateľského či partnerom samotného občana. Oblasť samosprávy obcí, miest a VÚC je súčasťou života každého občana, ktorá sa ho priamo alebo nepriamo dotýka v mieste jeho bydliska ale rovnako aj pri návštevách iných miest a obcí. Nielen skúsenosti, ale aj proces prípravy a realizácie Centrálneho portálu ukázali, že v samosprávnom sektore taktiež chýbal nástroj, ktorý by systematizoval poznatky a sprostredkovával nové znalosti nevyhnutné pre fungovanie a skvalitňovanie práce subjektov v samospráve.

logo_iservispreludi
Centrálny portál pre ľudí a rodiny
 je významným partnerom samotného občana. Prehľadný zoznam základných ľudských práv prenesený do praktických príkladov pre ľudí má zvýrazniť aktívnu pomoc misie advokátskej kancelárie -  pomáhať ľuďom a hľadať pre nich najlepšie právne riešenia. Nakoľko ľudia dnes často nepoznajú svoje základné práva, slobody a povinnosti, nevedia ich ani uplatňovať a dožadovať sa ich, prostredníctvom tohto portálu nájdu odpovede na problematiku základných práv a slobôd nielen v teoretickej ale i praktickej rovine.