Sekcia legislatívy

Legislatívna činnosť advokátskej kancelárie GARANT PARTNER legal s. r. o. predstavuje ďalšiu rozsiahlu agendu, ktorá je poskytovaná našim klientom. Experti advokátskej kancelárie sa priamo zúčastňujú legislatívnych procesov a takisto sú prizvaní k rokovaniam ohľadom novej pripravovanej legislatívy. Denné sledovanie legislatívy pre našich klientov, legislatívne správy a rešerše a komparácie so zahraničnými úpravami sú pod stálym monitoringom nášho legislatívneho oddelenia. Podrobné legislatívne správy poskytujeme aj pre zahraničné zastupiteľstvá v Slovenskej republike.

Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s. r. o. zabezpečila a pripravila:

 • Príprava návrhu novely zákona o dani z príjmov – poukázanie 2% zo zaplatenej dane fyzických osôb – schválené NRSR
 • Príprava návrhu novely zákona o dani z príjmov - poukázanie 2% zo zaplatenej dane právnických osôb - schválené NRSR
 • Doplnenie zákona o verejnom obstarávaní - schválené NRSR
 • Novela zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby - schválené NRSR
 • Vypracovanie nového zákona o nadáciách a novely zákona o všeobecne prospešných organizáciách - schválené NRSR
 • Vypracovanie koncepcie zákona o premene štátnych organizácií na iné právne formy - schválené NRSR
 • Vypracovanie Legislatívneho zámeru Zákonníka neziskového práva – prevzaté  Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod gesciu
 • Vypracovanie Legislatívneho zámeru zákona o športe – schválené vládou Slovenskej republiky
 • Vypracovanie zákona o športe – schválené Legislatívnou radou vlády a zaradené na rokovanie vlády a parlamentu Slovenskej republiky, skrátená verzia schválená NR SR
 • Právna úprava tretieho sektora – 1. odborná publikácia zameraná na legislatívu neziskového sektora
 • Verejný záujem a verejná prospešnosť v praxi orgánov verejnej moci – 1.odborná analýza zameraná na definovanie verejného záujmu z pohľadu ústavných a zákonných aspektov.
 • Kolektívne vyjednávanie v rámci Slovenskej republiky – expert GARANT PARTNER legal s. r. o. za Slovenskú republiku v rámci medzinárodnej štúdie zameranej na kolektívne vyjednávanie v členských krajinách EU
 • Sledovanie komplexnej legislatívy s dôrazom na vybrané oblasti klienta
 • Príprava legislatívnych návrhov podľa zadanej špecifikácie vrátane vypracovania dôvodových správ a doložiek vplyvov
 • Pripomienkovanie legislatívnych  návrhov vrátane spracovania komparatívnych analýz so zahraničným prostredím
 • Priama účasť na rokovaniach o pripravovaných legislatívnych návrhoch
 • Príprava zákona č. 162/2014 Z.z. o verejných zbierkach v platnom znení